Lista pojazdów

Każdy pojazd ma szczegółowe informacje po utworzeniu takie jak jego lokalizacja i nie tylko.

W zakładce Lista pojazdów znajdują się wszystkie wprowadzone do systemu samochody. Na dostępnej liście pojazdów w systemie znajdziemy podstawowe informacje o pojeździe takie jak Markę, Model, Pojemność silnika, Rok produkcji, Numer rejestracyjny, Ikona oraz Opis.

Aby dodać nowy pojazd do systemu należy użyć przycisku Dodaj, a następnie uzupełnić formularz dodawania pojazdu. Podczas dodawania pojazdu użytkownik może podać następujące informacje:

Pojazd - informacje o pojeździe, urządzenia GPS, informacje o właścicielu pojazdu, dział, do którego pojazd jest przypisany oraz opis.

Dane rejestracyjne - dane dotycząc rejestracji obecnie dodawanego auta.

Ubezpieczenie - dane dotyczące ubezpieczenia takie jak typ, jego ważność lub nr polisy.

Przeglądy - historia dotyczące aktualnego przeglądu pojazdu.

Dane ewidencji pojazdu - Dane wymagane do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji pojazdu, data złożenia deklaracji VAT-26.

Po wprowadzeniu pojazdu do systemu dostępne jest możliwość przejścia do szczegółów pojazdu za pomocą przycisku Szczegóły dostępnego na liście pojazdów. W szczegółach pojazdu użytkownik ma dostęp do wcześniej zapisanych danych o pojeździe, a dodatkowo w formularzu edycji dostępne są następujące zakładki:

Kilometrówki - w tej zakładce dostępna jest pełna lista tras zarejestrowanych przez urządzenie TTS dla danego pojazdu. Tabela zawiera następujące informacje o trasie: Date przejazdu, miejsce rozpoczęcia trasy, miejsce zakończenia trasy, przypisaną delegacje użytkownika, ilość przejechanych kilometrów oraz opis. Wszystkie dane przedstawione w tabeli mogą zostać eksportowane do pliku PDF oraz XLS. W zakładce tej jest również udostępniona możliwość tworzenia delegacji na podstawie wpisów z urządzenia TTS. W celu utworzenia takiej delegacji należy wybrać trasy, które powinny zostać uwzględnione w delegacji, a następnie za pomocą przycisku Utwórz delegacje uzupełnić brakujące informacje o delegacji takie jak: stan początkowy oraz końcowy licznika, kierowcę oraz typ delegacji.

Delegacje - zakładka ta przedstawia informacje o delegacjach dodawanych przez kierowców za pomocą aplikacji mobilnej. W tabeli przedstawiającej historie delegacje mamy dostępne następujące informacje: status delegacji, date rozpoczęcia, login użytkownika rozpoczynającego delegacje, date zakończenia, login użytkownika kończącego delegacje, typ delegacji, opis, stan licznika początkowy, stan licznika końcowy, ilość km. Operatorzy oraz administratorzy systemu mają dodatkowo możliwość tworzenia delegacji przez system jERP. W tym celu muszą nacisnąć przycisk Dodaj, następnie uzupełnić formularz o następujące dane: kierowcę, typ delegacji, date rozpoczęcia, date zakończenia, stan początkowy licznika, stan końcowy liczka.

Przy każdej dodanej delegacji do systemu jest dostępna możliwość edycji delegacji, odczyty GPS oraz Mapa. Aby edytować delegacje, należy nacisnąć przycisk Edytuj, a następnie poprawić dane delegacji. Za pomocą przycisku odczyt GPS użytkownik ma możliwość sprawdzenia tras przypisanych do danej delegacji oraz sprawdzenia częstotliwości odczytów z urządzenia TTS na danej trasie. Pod przyciskiem Mapa jest dostępna możliwość wyświetlenia pokonanej trasy na mapie.


Mapa - na mapie jest zaznaczone ostatnie znane położeniu pojazdu wraz z jego nazwą i datą (po kliknięciu).

Zdarzenia - znajdziemy tutaj zdarzenia (zdefiniowane w słowniku), które wydarzyły się pojazdowi. Operator może dodać wydarzenie, uzupełnia dane takie jak typ zdarzenia, rodzaj ubezpieczenia (jeżeli typ zdarzenia jest powiązany z ubezpieczeniem), polisę (jeżeli typ zdarzenia jest powiązany z ubezpieczeniem), opis oraz datę. Po dodaniu zdarzenia w edycji jest możliwość dodania załącznika (okno edycji zostanie automatycznie otwarte po dodaniu zdarzenia).

Kod QR - jest to unikalny kod generowany dla danego pojazdu w celu aktywacji go w aplikacji mobilnej. W zakładce pojazdu dostępna jest również możliwość wydruku kodu QR pojazdu.